ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Η παρούσα Ανακοίνωση Νομικού Περιεχομένου ρυθμίζει τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης και πλοήγησης αυτής της Διαδικτυακής Πλατφόρμας (εφεξής, «η Πλατφόρμα»).

Η πρόσβαση, πλοήγηση και χρήση της Πλατφόρμας προϋποθέτει την κατοχή της ιδιότητας χρήστη σε αυτήν (εφεξής, «ο χρήστης») και, συνεπώς, τη ρητή, άνευ επιφυλάξεων αποδοχή εκ μέρους του χρήστη του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων που περιέχονται στην παρούσα Ανακοίνωση Νομικού Περιεχομένου, λόγος για τον οποίο συνιστούμε την προσεκτική ανάγνωσή της.

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

Σύμφωνα με όσα ορίζει ο Νόμος 34/2002 της 11ης Ιουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας και του ηλεκτρονικού εμπορίου, κάτοχος της Πλατφόρμας είναι το ΊΔΡΥΜΑ ONCE ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΈΝΤΑΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ («FUNDACIÓN ONCE» και εφεξής, «ΊΔΡΥΜΑ ONCE» ή «εμείς»), εγκεκριμένο και αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων της Ισπανίας ως Ιδιωτικό Ίδρυμα Πρόνοιας, με ηλεκτρονική διεύθυνση http://fundaciononce.es, ΑΦΜ G-78661923 και έδρα στη Μαδρίτη, οδός Sebastián Herrera 15.

Ηλεκτρονική διεύθυνση: fundaciononce@fundaciononce.es
Τηλέφωνο: 91 506 88 88

2. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ: ΧΡΗΣΗ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ.

Η Πλατφόρμα είναι ένας επιπρόσθετος μηχανισμός υποστήριξης και επικοινωνίας που το ΊΔΡΥΜΑ ONCE θέτει στη διάθεση των χρηστών. Συνεπώς, κύριες λειτουργίες της Πλατφόρμας θα είναι η γνωστοποίηση του Προγράμματος «Por Talento Digital» (Ψηφιακό Ταλέντο) έτσι ώστε η παρεχόμενη από το πρόγραμμα εκπαίδευση να τεθεί στη διάθεση των ατόμων με αναπηρία.

Όσον αφορά την Πλατφόρμα, υπόκειται επίσης στην ισπανική νομοθεσία και, ως εκ τούτου, στον ισπανικό νόμο 34/2002 της 11ης Ιουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας και του ηλεκτρονικού εμπορίου.

3. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΌΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ.

Η πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες που διαθέτει αυτή η Πλατφόρμα συνεπάγεται την αποδοχή του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων και κάθε ενός ξεχωριστά, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων που ενδεχομένως θα οριστούν, τροποποιηθούν ή/και επεκταθούν για τις παρούσες ή μελλοντικές ανάγκες της Υπηρεσίας. Το ΊΔΡΥΜΑ ONCE εξουσιοδοτείται να τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή το περιεχόμενο των εν λόγω όρων και προϋποθέσεων, καθώς και των υπηρεσιών και λειτουργιών που παρέχονται μέσω της Πλατφόρμας, θεωρώντας επαρκή τη δημοσίευση αυτών των αλλαγών και τροποποιήσεων στο παρόν μέσο.

4. ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ.

Ο χρήστης δεσμεύεται να κάνει κατάλληλη και νόμιμη χρήση της Πλατφόρμας, καθώς και των περιεχομένων, προϊόντων και υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτής, σε συμμόρφωση ανά πάσα στιγμή με την ισχύουσα νομοθεσία, τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τη δημόσια αιδώ, τα χρηστά ήθη και τη δημόσια τάξη.

Γενικά, η πρόσβαση στις διαφορετικές υπάρχουσες λειτουργίες της Πλατφόρμας θα εξαρτηθεί από το προφίλ του εκάστοτε χρήστη, ο οποίος πρέπει να εγγραφεί και να ενεργοποιήσει ένα λογαριασμό που να αντιστοιχεί στην περίπτωσή του μέσω του συστήματος κωδικών πρόσβασης που θα του ανατεθούν, τους οποίους μπορεί να τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή και για των οποίων τη φύλαξη θα καθίσταται υπεύθυνος και των οποίων παραχώρησή σε τρίτα, μη εξουσιοδοτημένα άτομα, απαγορεύεται αυστηρά.

Ως εκ τούτου, ο χρήστης που εγγράφεται, υποχρεούται να υιοθετήσει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τη διαφύλαξη του απορρήτου των συστημάτων και των κωδικών πρόσβασης και εξακρίβωσης που ορίζονται σε σχέση με την Πλατφόρμα, και συνεπώς το ΊΔΡΥΜΑ ONCE δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για αμέλεια, αβλεψία ή κακή χρήση εκ μέρους του χρήστη ή οποιουδήποτε τρίτου σε αυτό το πλαίσιο.

Επιπλέον, ο χρήστης της Πλατφόρμας δεσμεύεται να:

 • Εγγυηθεί τη γνησιότητα, εγκυρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια όλων των στοιχείων που θα παραχωρήσει μέσω της Πλατφόρμας, αναλαμβάνοντας την αποκλειστική ευθύνη για αυτά, στην αντίθετη περίπτωση.
 • Χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα αποκλειστικά για τους σκοπούς και λειτουργίες που ορίζει το ΊΔΡΥΜΑ ONCE, ενώ απαγορεύεται να χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή μέσο.
 • Κάνει νόμιμη και θεμιτή χρήση της Πλατφόρμας, αποφεύγοντας τη μη εξουσιοδοτημένη, δόλια, παράνομη ή αθέμιτη χρήση της ιδίας ή/και των περιεχομένων και πληροφοριών που διατίθενται μέσω αυτής, αποφεύγοντας την παραβίαση της παρούσας Ανακοίνωσης Νομικού Περιεχομένου και της ισχύουσας νομοθεσίας και την καταπάτηση των δικαιωμάτων και νόμιμων συμφερόντων του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ONCE ή οποιουδήποτε τρίτου θα μπορούσε να επηρεαστεί, ως συνέπεια μιας τέτοιας ενέργειας.
 • Μην προκαλέσει ζημιές στα υλικά ή λογισμικά συστήματα της Πλατφόρμας, των παρόχων της ή τρίτων και να μην προσπαθήσει να παραβιάσει τα μέτρα ασφαλείας ή εξακρίβωσης της ιδίας, να μην προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που θα προκαλούσε τον δυσανάλογο ή άσκοπο κορεσμό της υποδομής ή του περιβάλλοντος επικοινωνιών που σχετίζεται με την Πλατφόρμα ή την Υπηρεσία ή οποιαδήποτε άλλη επίθεση σε αυτό. Το ΊΔΡΥΜΑ ONCE μπορεί να υιοθετήσει όσα προληπτικά ή διορθωτικά μέτρα κριθούν αναγκαία για την προστασία των συμφερόντων του με στόχο τη σωστή λειτουργία της Πλατφόρμας, της Υπηρεσίας και των ειδικών λειτουργιών τους.
 • Mην εισαγάγει ή διαδώσει στο δίκτυο ιούς υπολογιστή ή οποιοδήποτε άλλο υλισμικό ή λογισμικό που θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβες όπως ιούς, κακόβουλα λογισμικά ή άλλα βλαβερά προγράμματα και αρχεία.
 • Mην προσπαθήσει να αποκτήσει πρόσβαση, να χρησιμοποιήσει ή/και να επεξεργαστεί τα δεδομένα του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ONCE είτε με δική του ευθύνη είτε με ευθύνη τρίτων παρόχων ή άλλων χρηστών.
 • Συγκεκριμένα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο χρήστης δεσμεύεται να μην μεταδώσει, διαδώσει ή διαθέσει σε τρίτους πληροφορίες, δεδομένα, περιεχόμενα, μηνύματα που θα συνιστούσαν παραβίαση των δικαιωμάτων του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ONCE ή τρίτων.
 • Mην συνδεθεί χωρίς εξουσιοδότηση και να μην αλληλεπιδρά με πλαστή ταυτότητα, υποδυόμενος ή μη τρίτους, χρησιμοποιώντας ένα προφίλ ή προβαίνοντας σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει σύγχυση ή να παραπλανήσει ως προς τη σωστή ταυτοποίηση του εν λόγω χρήστη.

6. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ.

Ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι όλα τα δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας σχετικά με τα περιεχόμενα ή/και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία της Πλατφόρμας (συμπεριλαμβάνοντας ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εμπορικά σήματα, λογότυπα, εμπορικές επωνυμίες, κείμενα, εικόνες, γραφικά, σχέδια, ήχους, βάσεις δεδομένων, λογισμικό, παρουσίαση, ήχο και βίντεο, εάν υφίστανται) αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ONCE ή τρίτων που έχουν εξουσιοδοτήσει το ΊΔΡΥΜΑ ONCE με αυτόν τον σκοπό.

Η πρόσβαση ή πλοήγηση στην Πλατφόρμα δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση αποποίηση, μεταβίβαση, μερική ή ολική παροχή άδειας ή παραχώρηση των προαναφερθέντων δικαιωμάτων, εκτός και αν ορίζεται ρητά και εγγράφως το αντίθετο.

Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας των περιεχομένων ή/και υπηρεσιών της Πλατφόρμας και, συγκεκριμένα, απαγορεύεται η τροποποίηση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, δημοσίευση, μεταποίηση ή διανομή, με οποιοδήποτε μέσο και τρόπο, του συνόλου ή μέρους των περιεχομένων που περιλαμβάνονται σε αυτό για δημόσιους ή εμπορικούς σκοπούς, αν οι αντίστοιχοι κάτοχοι δεν έχουν προηγουμένως παράσχει ρητή και έγγραφη εξουσιοδότηση.

Ο χρήστης που θα παραβιάσει αυτούς τους περιορισμούς και απαγορεύσεις αναγνωρίζει ότι θα αναλάβει αποκλειστικά κάθε σχετική ευθύνη, απαλλάσσοντας από ευθύνες το ΊΔΡΥΜΑ ONCE ή οποιονδήποτε τρίτο που θα μπορούσε να ζημιωθεί από τις ενέργειές του.

7. ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ.

Το ΊΔΡΥΜΑ ONCE δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα και συνέχιση της λειτουργίας της Πλατφόρμας. Επιπλέον, δεν αναλαμβάνει σε καμία περίπτωση την ευθύνη για καμία βλάβη και ζημία που θα μπορούσε να προκληθεί από:

 1. Τη διακοπή λειτουργίας της Πλατφόρμας ή πληροφορικά σφάλματα, βλάβες, αποσυνδέσεις, καθυστερήσεις ή αποκλεισμούς που προκαλούνται από ελλείψεις ή υπερφόρτωση των συστημάτων ή μηχανισμών οι οποίοι κάνουν δυνατή τη λειτουργία της.

 2. Την ανεπάρκεια της Πλατφόρμας ως προς τις ειδικότερες ανάγκες των χρηστών.

 3. Άλλες επιβλαβείς συνέπειες που θα μπορούσαν να προκληθούν από τρίτους μέσω μη εξουσιοδοτημένων παρεμβάσεων πέραν του ελέγχου του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ONCE

Δεν παρέχεται εγγύηση για την απουσία ιών ή άλλων στοιχείων που εισήχθησαν στην Πλατφόρμα από τρίτους οι οποίοι δεν έχουν σχέση με το ΊΔΡΥΜΑ ONCE και που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το υλισμικό ή λογισμικό των χρηστών ή τα έγγραφα και αρχεία που βρίσκονται αποθηκευμένα στα συστήματά τους.

Το ΊΔΡΥΜΑ ONCE θα υιοθετήσει διάφορα μέτρα για την προστασία της Πλατφόρμας και των περιεχομένων από κυβερνοεπιθέσεις τρίτων. Εντούτοις, δεν εγγυάται ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο είδος χρήσης της Πλατφόρμας που κάνει ο χρήστης, ή στις συνθήκες, τα χαρακτηριστικά και τις περιστάσεις στις οποίες διεξάγεται η εν λόγω χρήση. Συνεπώς, δεν αναλαμβάνει σε καμία περίπτωση την ευθύνη για καμία βλάβη και ζημία που θα μπορούσε να προκληθεί από μια τέτοια μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Το ΊΔΡΥΜΑ ONCE διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει χωρίς προειδοποίηση την πρόσβαση στους χρήστες που, κατά την κρίση του, δεν τηρούν τους κανόνες χρήσης της Πλατφόρμας και να υιοθετήσει τα κατάλληλα νομικά μέτρα, χωρίς αυτό να συνεπάγεται κανένα δικαίωμα αποζημίωσης για τον χρήστη που ενδέχεται να επηρεαστεί από το παραπάνω γεγονός.

Το ΊΔΡΥΜΑ ONCE δεν αναλαμβάνει σε καμία περίπτωση την ευθύνη για τη χρήση της Πλατφόρμας εκ μέρους των χρηστών ή/και τρίτων, ούτε για βλάβες και ζημίες που θα μπορούσαν να προκληθούν από αυτή.

Το ΊΔΡΥΜΑ ONCE αποποιείται κάθε ευθύνη για πάσης φύσεως βλάβες και ζημίες που θα μπορούσαν να προκληθούν από τη χρήση των υπηρεσιών και των περιεχομένων εκ μέρους των χρηστών, ή που θα μπορούσαν να οφείλονται σε έλλειψη πληροφοριών, ακρίβειας ή εγκυρότητας των πληροφοριών που αυτοί παρέχουν στο πλαίσιο της Πλατφόρμας και της Υπηρεσίας, και, ειδικότερα, αν και όχι αποκλειστικά, για βλάβες και ζημίες πάσης φύσεως που μπορεί να οφείλονται σε πλαστοπροσωπία εκ μέρους κάποιου χρήστη σε κάθε είδους επικοινωνία ή ενέργεια που πραγματοποιήθηκε μέσω της Πλατφόρμας.

8. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ.

Όλες οι διενέξεις σε σχέση με την παρούσα Ανακοίνωση Νομικού Περιεχομένου θα υπάγονται στη δικαιοδοσία των ισπανικών δικαστηρίων, με ρητή συμφωνία των μερών να υπάγονται στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Μαδρίτης, εκτός και αν ο εφαρμοστέος νόμος ορίζει τη δικαιοδοσία άλλων Δικαστηρίων για τον σκοπό αυτό.

9. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ.

Το ΊΔΡΥΜΑ ONCE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας Ανακοίνωσης Νομικού Περιεχομένου, προκειμένου να το προσαρμόσει στις ενδεχόμενες μελλοντικές εφαρμοστέες νομοθετικές, κανονιστικές ή δικαστικές αλλαγές, ή για λόγους τεχνικούς, επιχειρησιακούς, εμπορικούς, εταιρικούς και επαγγελματικούς, ενημερώνοντας εύλογα και εκ των προτέρων τους χρήστες σχετικά με τις αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν, όταν αυτό είναι δυνατόν. Σε κάθε περίπτωση, συνιστούμε να διαβάζετε προσεκτικά αυτήν την Ανακοίνωση Νομικού Περιεχομένου κάθε φορά που συνδέεστε σε αυτήν την Πλατφόρμα.